Stronę napędza Drupal

Od EIT do EIT FOOD UW

EIT

EIT Food jest częścią Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii (EIT) - instytucji Unii Europejskiej, która ma na celu stworzenie w Europie środowiska sprzyjającego innowacyjności i przedsiębiorczości. EIT jest elementem programu ramowego Horyzont 2020. Inicjatywa zakłada wykorzystanie potencjału istniejących firm oraz instytucji, tworząc i wspierając ich partnerstwa. EIT działa poprzez współpracę opartą na trójkącie wiedzy, tworząc na tej bazie tzw. Wspólnoty Wiedzy i Innowacji (Knowledge and Innovation Communities – KICs).

Więcej o EIT: tutaj.

EIT Food

EIT Food to Wspólnota Wiedzy i Innowacji w obszarze żywności. Została utworzona przez 50 partnerów z 13 państw UE, wśród których znajdują się uniwersytety, ośrodki badawcze oraz wiodące przedsiębiorstwa.

Misją EIT Food jest: Europa jako centrum globalnej rewolucji w obszarze żywności, od produkcji przez innowacje do podkreślenia istotnej roli żywności w społeczeństwie.

Głównym celem konsorcjum jest rozwinięcie sektora żywności opartego na nowych technologiach i usługach, a przede wszystkim na potrzebach i oczekiwaniach konsumentów. Przełoży się to na podniesienie jakości zdrowia i życia obywateli UE. Projekty tworzone przez partnerów EIT Food mają obejmować wszystkie elementy łańcucha wartości sektora żywności. Będą to bardzo różnorodne aktywności realizowane w wielowymiarowym ujęciu, np.: produkcja pierwotna - roślinna lub zwierzęca i jej modelowanie przy pomocy metod biotechnologicznych, procesy jednostkowe, zarządzanie, ekonomika produkcji, biznesplany poszczególnych przedsięwzięć wdrożeniowych, energochłonność, wodochłonność, zachowania konsumenckie, komunikacja z konsumentami, relacja żywność a zdrowie, produkcja urządzeń. Konsorcjum kładzie również nacisk na rozwijanie obszarów powiązanych z szeroko rozumianą cyfryzacją sektora żywności, obejmującą m.in. analizy dużych zbiorów danych związanych z łańcuchem dostaw, preferencjami konsumentów czy tworzeniem algorytmów usprawniających procesy w całym łańcuchu wartości.

EIT Food skupia wokół siebie również liczne grono młodych, innowacyjnych startupów. Tworzą one stowarzyszenie RisingFoodStars. Wśród nich znajduje się polski startup Kontakt.io

Strategia działania EIT Food skupia się na:

1. Innowacjach (Research&Innovation), opartych na 4 programach:

 

Rozwijanie narzędzi internetowych, serwisów informacyjnych i nowych technologii rynkowych, umożliwiających konsumentom rozpoznanie i diagnozę własnych potrzeb, preferencji i tolerancji; wzrost świadomości konsumentów dotyczącej wpływu ich decyzji żywieniowych na środowisko ekologiczne; monitorowanie ich wzorców zachowań odpowiedzialnych za podejmowanie zdrowszych decyzji żywieniowych oraz wgląd w sposoby produkowania i dystrybuowania żywności.
Wdrażanie nowych technologii w rolnictwie, przetwórstwie i sprzedaży detalicznej żywności oraz rozwój i integracja łańcucha dostaw napędzanego przez konsumentów.
Intensyfikacja wprowadzania rozwiązań cyfrowych do branży spożywczej, jednej z najmniej rozwiniętych branż przemysłowych w Europie. Ważną rolę ma tu odgrywać tzw. Internet rzeczy, zwłaszcza przy automatyzacji procesów produkcji czy logistycznych.
Rozwój nowych rozwiązań, przekształcających liniowy model produkcji - konsumpcji - odpadów w model okrężnej biogospodarki, w celu m.in.: efektywnego wykorzystania zasobów, zmniejszenia strat żywności, redukcji odpadów związanych z konsumpcją i zapotrzebowania na surowce podstawowe.

 

2. Przedsiębiorczości (Business Creation), w ramach wsparcia przedsiębiorców i start-upów, na każdym etapie rozwoju firmy, m.in. w ramach inicjatywy RisingFoodStars.

3. Edukacji, poprzez organizowanie m.in. międzynarodowych wymian studentów, warsztatów, szkół letnich czy internetowych programów edukacyjnych, zarówno dla studentów, jak i przedsiębiorców czy specjalistów żywienia.

4. Komunikacji, mającej na celu zmianę zaangażowania konsumentów z biernych odbiorców do aktywnych uczestników zmian poprzez włączenie ich w innowacyjne kampanie czy stworzenie do ich użytku platformy cyfrowej (MyFoodPortal).

Więcej o EIT Food oraz o celach strategicznych konsorcjum.

EIT Food UW

Uniwersytet Warszawski znalazł się w grupie Członków Założycieli, którzy w grudniu 2016 roku powołali Stowarzyszenie EIT Food. W ramach konsorcjum UW stawia sobie za cel aktywne włączanie się w realizowanie podstawowych działań EIT Food, takich jak:

 1. Prowadzenie zaawansowanych badań w dziedzinach o istotnym znaczeniu społeczno-gospodarczym i mających rzeczywisty potencjał innowacyjności,
 2. Wdrażanie innowacyjnej działalności i realizacji inwestycji ukierunkowanych na badania,
 3. Edukację interdyscyplinarną i szkolenia,
 4. Działania stymulujące rozpowszechnianie i wykorzystanie otrzymanych wyników badań,
 5. Rozpowszechnianie dobrych praktyk w dziedzinie zarządzania.

Przedstawiciele EIT Food UW są odpowiedzialni m.in.: za kontakty z partnerami krajowymi i zagranicznymi, koordynację przygotowania projektów realizowanych przez pracowników i jednostki naukowe Uniwersytetu Warszawskiego, a także niezbędne działania administracyjne.

CLC North-East

Wraz z innymi partnerami konsorcjum z regionu Europy Środkowo-Wschodniej i krajów nordyckich, Uniwersytet Warszawski tworzy jeden z pięciu regionalnych oddziałów EIT Food tzw. Centrum Kolokacji (Co-Location Centre – CLC). Celem działania Centrum Kolokacji jest pobudzanie innowacyjności, rozwój talentów i zaangażowania konsumentów na poziomie regionalnym.
CLC North-East ma swoją siedzibę w Warszawie, a w jego skład wchodzą partnerzy z Polski i Finlandii:

 1. Grupa Maspex,
 2. Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie,
 3. Raben Group,
 4. Uniwersytet w Helsinkach,
 5. Uniwersytet Warszawski,
 6. Valio,
 7. VTT Technical Research Centre of Finland.

CLC North-East posiada oddzielną osobowość prawną jako spółka EIT Food CLC North-East Sp. z o.o., w której Uniwersytet Warszawski objął udziały przez swoją spółkę celową UWRC Sp. z o.o.

Poza CLC North-East w ramach EIT Food funkcjonują 4 inne regionalne centra kolokacji, których siedziby znajadują się odpowiednio w:

   • Leuven/Brukseli - CLC West,
   • Reading - CLC North-West,
   • Madrycie - CLC South,
   • Monachium - CLC Central.

Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") aby zapewnić maksymalną wygodę w korzystaniu z naszego serwisu.

Akceptuję ciasteczka Schowaj wiadomość