Stronę napędza Drupal

Przygotowanie projektów i aplikowanie

Projekty przygotowywane i składane w ramach konsorcjum EIT Food muszą spełniać kryteria wewnętrznych konkursów organizowanych w ramach konsorcjum. Wsparciem mogą zostać objęte projekty, które:

 • odpowiadają na istniejący problem społeczny, zapotrzebowanie zgłaszane przez konsumentów bądź potrzebę przedsiębiorców,
 • stworzą nowy produkt, technologię lub model biznesowy,
 • można zaklasyfikować na poziomie gotowości technologicznej TRL - Technology Readiness Levels - co najmniej 4/5 (dot. projektów realizowanych w obszarze Innowacji),
 • można zrealizować w okresie od 1 roku do max. 3 lat,
 • będą realizowane:
  • z innymi partnerami należącymi do konsorcjum (preferowane jest max. 5 partnerów),
  • w ramach trójkąta wiedzy, czyli z co najmniej jednym partnerem biznesowym,
  • na poziomie ponadlokalnym, czyli z co najmniej jednym partnerem z innego CLC,
 • realizują cele EIT Food oraz są spójne z Agendą Strategiczną i misją EIT Food,
 • wpisują się w wybrane segmenty łańcucha wartości lub kompetencje przekrojowe niezbędne do doskonalenia sektora,
 • zespół projektowy dysponuje wiedzą i doświadczeniem w danym obszarze oraz wykorzystuje aktywności komplementarne KCA (KIC Complementary Activities) wskazywane przez partnerów na etapie przygotowania projektów.  

Osoby zainteresowane poszukiwaniem partnerów do projektów lub przygotowaniem projektu proszone są o kontakt.

Model finansowania projektów

Model finansowania projektów w ramach EIT różni się od innych innych instrumentów finansowania funkcjonujących w pozostałych programach UE. Ma on na celu wyrównywanie, wzajemne wspieranie i wykorzystywanie zasobów partnerów. W ramach EIT jest promowane powoływanie się na istniejącą już wiedzę, doświadczenie oraz zasoby wszystkich partnerów w projekcie.

W ramach każdego projektu realizowanego w konsorcjum EIT Food występuje specyficzny rodzaj finansowania. Aby otrzymać dofinansowanie należy posiadać pewne kompetencje, których miernikiem jest zrealizowanie w poprzednich latach wydatków w danym zakresie (o podobnym charakterze, w podobnym obszarze). Są to wydatki - np. ponoszone w ramach własnych projektów - określane jako KCA (KIC Complementary Activities):

 • KCA – identyfikowalne i weryfikowalne działania komplementarne, uzupełniające, które zostały zrealizowane już wcześniej lub są obecnie realizowane. Partnerzy konsorcjum projektujący przedsięwzięcie w ramach EIT Food potwierdzają swoje doświadczenie oraz kompetencje w danym obszarze "powołując się" na własne zasoby, np. zakończone lub trwające prace badawczo-rozwojowe, laboratoria, personel, pozyskane z innych źródeł środki zaangażowane w bieżącą lub planowaną działalność, inne projekty.

KCA stanowi podstawę, bazę dla KAVA (KIC Added Value Activities). Poszczególne elementy stanowiące KCA muszą mieć wymierny koszt (muszą być wycenialne) oraz mieć związek z co najmniej jednym rodzajem aktywności w ramach danego projektu w EIT Food. KCA należy przypisać do przynajmniej jednego KAVA. Nie jest to jednak żaden finansowy wkład własny, nie następują żadne przepływy finansowe czy przeksięgowania. Chodzi o wskazanie dotychczasowej aktywności UW (poprzez wskazanie poniesionych kosztów, np. w innym projekcie, przedsięwzięciu), aby wykazać, że posiadamy odpowiednie doświadczenie, kompetencje do realizacji projektu w EIT Food.

 • KAVA (KIC Added Value Activities) – działania stanowiące zasadniczą część projektu w ramach EIT Food, finansowane z budżetu EIT.

Model finansowy EIT przewiduje wsparcie finansowe wyłącznie działań KAVA. Wysokość dofinansowania KAVA może osiągnąć 100% wartości, przy czym w ramach całkowitego budżetu (obejmującego działania KCA + KAVA) wsparcie to stanowić będzie maksymalnie 25%.

Relacje pomiędzy tymi działaniami kosztów przedstawia poniższa grafika.

Grafika ilustrująca model finansowy EIT - wsparcie finansowe wyłącznie działań KAVA. Wysokość dofinansowania KAVA maks. 100% wartości, przy czym w ramach całkowitego budżetu (obejmującego działania KCA + KAVA) maks 25

Więcej szczegółów w Q&A

Poza środkami własnymi partnerów, EIT Food szczególnie mocno zachęca do pozyskiwania wsparcia z innych programów finansowanych na poziomie krajowym, regionalnym czy unijnym, zwłaszcza z funduszy strukturalnych czy programu ramowego w zakresie badań naukowych i innowacji – Horyzont 2020. W ramach EIT zabronione jest podwójne finansowanie działań.

Projekty realizowane w ramach EIT Food rozliczane są na zasadach zgodnych z regulacjami Horyzont 2020.

Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") aby zapewnić maksymalną wygodę w korzystaniu z naszego serwisu.

Akceptuję ciasteczka Schowaj wiadomość